• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Urząd Gminy w Gdowie

Karta Informacyjna RLO-VI.

Nazwa sprawy

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
Kartę nadzoruje: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Opis sprawy

Wystąpienie do Wójta Gminy Gdów ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Kogo dotyczy

 • Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:
  - imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
  - oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
  nr ewidencyjny działki, nazwa miejscowości,
  - rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,

 • oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwogdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Formularz/wnioski do pobrania

wniosek o zaświadczenie

zgłoszenie

 

Opłaty

 • Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.

 • Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

 • Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

 • Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt Gminy Gdów. Opłatę skarbową można wnieść w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Gdów nr 97 8591 0007 0070 0100 1443 0039 w KBS Oddział w Gdowie.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
pok. 11; tel.12-251-42-66 wew.111 lub 12-251-55-01

Miejsce składania dokumentów

Biuro obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Gdów.

Termin załatwienia sprawy

 • W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
  Uwaga. 1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
  W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
  2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.

 • W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
  Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

 • W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszajacą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

  Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

  Uwaga. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.

 • Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

 • Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 • W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

 • W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 • Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 • Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
  Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

 • Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
  a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
  b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

 • Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

  a) drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

  b) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
  c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
  Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
  Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

 • Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05