• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zameldowanie na pobyt stały

 

Urząd Gminy w Gdowie               Karta informacyjna OSO.I.01                                                                
Nazwa sprawy

Zameldowanie na pobyt stały


Opis sprawy

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej na formularzu

ZGŁOSZENIE POBYTU  STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM i w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.  Można dokonać zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub bez równoczesnego wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu. Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIA POBYTU   STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM  należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości,w której osoba zamieszkuje

Kogo dotyczy Osoba dokonująca zameldowania – osobiście          
pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą     ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich  wspólnego pobytu.
Wymagane dokumenty    1. Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYT STAŁEGO /PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM
2.Przedłożenie do wglądu oryginału aktualnego dokumentu potwierdzający
tytuł prawny do lokalu (poświadczenie własności z ksiąg wieczystych,  wypis  z rejestru gruntów, decyzja o podziale mieszkania )
3. Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania ,do  wglądu
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie pełnego odpisu danych, dowód osobisty, upoważnienie
Formularze/wnioski do pobrania

wniosek

Pełnomocnictwo

 

Opłaty Czynność zameldowania jest wolna od opłat .Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej 10 zł. od osoby.  Odwołanie zwolnione z opłaty skarbowej.
Jednostka/osoba odpowiedzialna  Referat Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich
 pokój nr 4, tel. 12 251 42 66 wew.102 lub 12 288 96 40
Miejsce składania dokumentów    Pokój nr 4
Miejsce składania dokumentów pok. 4
Termin załatwienia sprawy 1.Niezwłocznie- w chwili przyjęcia przez organ zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały , ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania
2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości ( w przypadku braku potwierdzenia na formularzu , przez osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu) oraz w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem
Tryb odwoławczy    Od decyzji administracyjnej odwołanie do wojewody małopolskiego, w termini14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi i dodatkowe informacje    Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.
Tryb odwoławczy
Uwagi i dodatkowe informacje
Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05