• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zameldowanie na pobyt czasowy

 


Kartę nadzoruje -Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich
stanowisko- Ewidencja Ludności


Kartę nadzoruje -Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich
stanowisko- Ewidencja Ludności

Urząd Gminy w Gdowie Karta informacyjna
OSO.I.02
Wydanie nr 1
Nazwa sprawy Zameldowanie na pobyt czasowy

Opis sprawy

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy
-bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;                       -z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;  Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w     miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada. Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIA POBYTU CZASOWEGO należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu.

Kogo dotyczy osoba dokonująca zameldowania – osobiście          pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą     ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich  wspólnego pobytu.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYT  CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM
2.Przedłożenie do wglądu oryginału aktualnego dokumentu potwierdzający
tytuł prawny do lokalu (poświadczenie własności z ksiąg wieczystych,  wypis  z rejestru gruntów, decyzja o podziale mieszkania )
3. Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania ,do  wglądu   
 
Formularze/wnioski do pobrania

wniosek

Pełnomocnictwo

Opłaty Czynność zameldowania jest wolna od opłaty. Wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w  17,00zł  (Dz.U. 2014.1628 ze zm.).Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej 10 zł. od osoby.  Odwołanie zwolnione z opłaty skarbowej.  
Jednostka /osoba odpowiedzialna Referat Organizacyjny Spraw Obywatelski - pok.4 tel. 12-251-42-66 wew.102 lub 12-288-96-40  
Miejsceskładania dokumentów pok. 4
 
Terminzałatwienia sprawy Niezwłocznie- w chwili przyjęcia przez organ zgłoszenia meldunkowego.  Organ gminy  wydaje osobie na jej wniosek  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy , ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,jednak nie dłużej niż do daty  upływu deklarowanego terminu zameldowania
Tryb odwoławczy    Od decyzji administracyjnej odwołanie do wojewody małopolskiego,w termini14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej odwołanie do wojewody małopolskiego,w termini14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  
Uwagi i dodatkowe informacje  zameldowanie w miejscu pobytu czasowego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice nie posiadają zameldowania na pobyt stały. Zameldowanie na pobyt czasowy dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają żadnego adresu zameldowania, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.
 
 


 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05