• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarliz młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczanie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie, w przypadku nauki zawodu w wysokości: 

1) 8.081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia);

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Od dnia 1 września 2012 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi z rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013). W związku z powyższym przy składaniu wniosków o dofinansowanie, obowiązkiem każdego wnioskodawcy ubiegającego się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest dołączenie do wniosku: 

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularze informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543) 

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy;

2) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej 

w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika;

3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

5) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

6) pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

7) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

8) formularze informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543);

 

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

 

UWAGA!

Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 rok Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) - winien niezwłocznie zawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym.

 

Załączniki do pobrania:

1. zawiadomienie o zawarciu umowy,

2. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia,

3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

4. oświadczenie o pomocy de minimis

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz zgłoszenia o zawarciu umów z młodocianymi pracownikami należy składać w Urzędzie Gminy w Gdowie, Dziennik Podawczy pokój nr 4 (parter) lub pocztą na adres Urząd Gminy w Gdowie 32-420 Gdów 40.

 

Szczegółowe informacje: 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gdowie 

Tel. 12/251-12-42

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05