• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gdów od dnia 1 lipca 2013 roku.

Zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiły przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach polegającą głównie na przejęciu obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Nowym system na terenie Gminy Gdów funkcjonującym od dnia 1 lipca 2013 roku objęto wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 stycznia 2017 r. Gmina Gdów objęła system gospodarowania odpadami komunalnymi  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Własciciele pozostałych nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (obiekty handlowe, usługowe, przemysłowe, instytucje) są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (wykaz firm znajduje się w zakładce Gospodarka Odpadami / Rejestr działalności regulowanej).

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Nieruchomości zamieszkałe

Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przy czym za właściciela nieruchomości uważa się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu. Każdorazowo w sytuacji zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (tj. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, bądź rozpoczęcia lub rezygnacji z kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wówczas opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w wysokości 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosi opłatę podwyższoną, w wysokości dwukrotnej stawki opłaty, tj. 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, zwolnieni są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez obniżenie miesięcznej wysokości opłaty o kwotę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 4,00 zł.

Opłata płatna jest z dołu, za okresy dwumiesięczne, w terminie do ostatniego dnia: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia. Wpłaty należy uiszczać w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy Gdów (każdy mieszkaniec, który złożył deklarację otrzymuje indywidualny rachunek do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe)

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 181,00 zł za rok od ww. nieruchomości.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosi opłatę podwyższoną, w wysokości dwukrotnej stawki opłaty, tj. 362,00 zł za rok.

Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

Opłata płatna jest do 31 sierpnia 2021 r.

 

Odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest przez firmę EMPOL Sp. z o.o.  wyłonioną w drodze przetargu.

Odpady komunalne odbierane są po ich wystawieniu przez właścicieli nieruchomości do godz. 7:00 wzdłuż dróg publicznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz gminnych wewnętrznych), a w przypadku dróg prywatnych dojazdowych, tylko za pisemną zgodą właściciela / właścicieli drogi skierowaną bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, w terminach przyjętych wg harmonogramu, z częstotliwością:
• co 14 dni odbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
• co 28 dni odbierane są selektywnie zebrane frakcje odpadów, tj. papier, tektura, w tym opakowania z papieru i tektury, szkło, w tym opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
• co 28 dni, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października co 14 dni, bioodpady stanowiące odpady komunalne,
• 2 razy w roku odbierane są: odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), w tym m.in.: armatura kuchenna i łazienkowa, pozbawione szyb okna, drzwi i meble oraz zużyte opony.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są odbierane i zagospodarowywane bezpośrednio z nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) w każdej ilości w jakiej zostały wytworzone na danej nieruchomości:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne niezawierające w swoim składzie frakcji odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych,
• frakcje odpadów podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania:
- papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury,
- szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
- metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
- tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego),
w tym m.in.: armatura kuchenna i łazienkowa, pozbawione szyb okna, drzwi i meble,

2) w ograniczonej ilości wytworzonych na danej nieruchomości:
• bioodpady stanowiące odpady komunalne – maksymalnie 15 sztuk worków o pojemności 120 l, podczas każdego odbioru odpadów przypadającego na każdą złożoną deklarację,
• zużyte opony – maksymalnie 4 sztuki podczas jednego odbioru odpadów przypadającego na każdą złożoną deklarację z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej, niepochodzące od osób ponoszących ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (letników).

Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są przez firmę bezpośrednio z nieruchomości oraz przyjmowane w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Firma odbierająca odpady na czas trwania umowy wyposaża nieruchomości zamieszkałe w plastikowe pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 litrów lub 240 litrów (w przeliczeniu jeden pojemnik o pojemności 120 l przypada na 4 osoby, lecz nie więcej niż dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l na złożoną z danej nieruchomości deklarację), oraz w kolorowe foliowe worki na frakcje odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli nieruchomości (tj. na zasadzie wymiany, zgodnie z kolorem i ilością wystawionych worków w dniu odbioru). Natomiast nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wyposażane są w czarne worki na zmieszane odpady komunalne oraz kolorowe foliowe worki na odpady zbierane selektywnie (tj. na zasadzie wymiany, zgodnie z kolorem i ilością wystawionych worków w dniu odbioru).

Brakujące worki do segregacji odpadów oraz czarne worki na odpady zmieszane przeznaczone dla letników, można pobrać z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gdowie (plac przy bazie SKR - wjazd od ul. Staszica).

Informacje na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami można znaleźć również na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/

http://naszesmieci.mos.gov.pl/images/Filmy/Smieci720p-noaudio.mp4

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący od 1 lipca 2017 r.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05